M7 development

Gedragscode

M7 staat voor eerlijkheid in zakendoen en het nemen van haar verantwoordelijkheid. Daarom heeft zij een gedragscode ontwikkeld, waarin is vastgelegd hoe M7 met opdrachtgevers, leveranciers, partners en eigen medewerkers om wenst te gaan. De code staat centraal in de wijze waarop M7 handelt ten aanzien van ethische zaken, financiële overeenkomsten en het nakomen van afspraken.
Omdat wederzijds vertrouwen en inzichtelijkheid van handelen de basis vormen voor elke relatie die M7 aangaat, de manier waarop we ons werk doen en de manier waarop wij met onze opdrachtgevers omgaan, stellen wij u graag op de hoogte van deze gedragscode.

Inzichtelijkheid van handelen

M7 informeert de klant tijdig en volledig inzake de voortgang, financiële handelingen en alle overige factoren die van invloed zijn op het welslagen van het project. Hiertoe is, in samenwerking met een accountant, een rapportage systeem ontwikkeld waarin een aantal toetsingsmomenten in het ontwikkelproces ten aanzien van deze factoren is benoemd.

Vermijden van belangenverstrengelingen

Medewerkers van M7 dienen elke vorm van een “conflict of interest” tussen hen, opdrachtgevers, leveranciers, partners én M7 te vermijden. Elke situatie waarbij met enig verstand van zaken (een schijn van) een belangenconflict verwacht kan worden dient te worden gemeld bij de directie.

Vermijden van persoonlijk gewin

Het is vertegenwoordigers van M7 verboden om gebruik te maken van zakelijke mogelijkheden gerelateerd aan M7, van M7 gerelateerd eigendom, informatie of naam, of te wedijveren tegen M7 op welk zakelijk gebied dan ook, voor hun persoonlijk belang.

Volledige vertrouwelijkheid

M7 vertegenwoordigers zijn verplicht absolute vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van alle informatie aangaande onze opdrachtgevers, leveranciers , partners en M7. Het is M7 medewerkers verboden om vertrouwelijke informatie te gebruiken voor persoonlijk belang. Voor de goede orde: met vertrouwelijke informatie wordt bedoeld: alle informatie over de klant, partners, leveranciers en M7 die zich niet in de publieke ruimte bevindt.

Illegaal en/of onethisch gedrag

M7 vertegenwoordigers worden gestimuleerd om illegaal en/of onethisch gedrag te rapporteren aan de directie.